Om Retrans Midt

Om Retrans Midt

Formål

Selskapets formål er å sørge for innsamling og transport av husholdningsavfall og næringsavfall fra kommunene som har eierskap direkte eller indirekte i selskapet. Oppgaven kan løses gjennom bruk av egne ressurser eller ved kjøp av tjenester i markedet. Selskapet kan ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med dette. Selskapet skal kunne inngå samarbeidsavtaler eller ha eierskap i andre foretak dersom det er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

Selskapet skal ikke samle inn næringsavfall i markedet utover det som er tillatt etter det til enhver tid gjeldende anskaffelsesregelverk. Selskapet er et offentligrettslig organ ihht. anskaffelsesregelverket. Det skal føres separate selvkostregnskap for hver enkelt aksjonærs selvkostområde.

Visjon/samfunnsoppdrag

Engasjert for kunde og miljø

Mål og ambisjoner

Selskapet jobber aktivt for å bli ett av de ledende selskapene innenfor innsamling og transport av husholdningsavfall nasjonalt, herunder med mål om å være det mest veldrevne og effektive innsamlingsselskapet regionalt. Selskapet skal inneha den beste kompetanse på innsamling av husholdningsavfall og skape trygge arbeidsforhold som sikrer god rekruttering. Selskapet skal også utnytte synergier gjennom effektiv utnyttelse av bilparken, og sikre gode beredskapsløsninger for eierne.

For å realisere selskapets samfunnsoppdrag har selskapet definerte mål og ambisjoner.

Hva er selskapets viktigste bidrag for en samfunnsansvarlig drift og en utvikling av sirkulære verdikjeder ?

Selskapet deltar i prosjekter som er med på å bygge opp under sirkulære verdikjeder i eierselskapene. Eksempelvis prosjekt for innsamling av matavfall, bruk av teknologi for å sikre korrekte registreringer som grunnlag for tjenesteutvikling, ruteoptimalisering m.m. Retrans Midt har også bidratt både med utstyr, personell og prosjektdeltakelse i prosessen for å iverksette kildesorteringsordninger for glass/metallemballasje og matavfall i eierkommunene.

ReTrans Midt AS er tidlig ute med innføring av nullutslippskjøretøy, og selskapet har blitt innvilget støtte fra Enova på anskaffelse av tre biogassdrevene renovasjonbiler høsten 2022. Selskapet jobber med anskaffelse av ytterligere biler på biogass eller elektriske drift, og arbeider aktivt med leverandører og eiere for å øke den utslippsfrie andelen av bilparken. Selskapet tar i bruk ny teknologi og driftsmateriell som kan bidra positivt til å redusere miljøutslipp.

Hva har selskapet gjort for å være en miljøpådriver?

ReTrans Midt AS har en klar ambisjon om å redusere CO2-utslipp og ha en så klimanøytral innsamling som mulig.

I 2022 har vi tre biogassbiler i drift. Vår største utfordring er likevel mangel på fabrikanter som kan tilby nullutslippskjøretøy som tilfredsstiller våre krav til driftseffektivitet. Vi fortsetter arbeidet med å påvirke og kartlegge mulighetsområdet i nær dialog med våre leverandører.

Selskapet vil fortsatt arbeide målrettet mot en mest mulig miljøvennlig innsamling der vi utfordrer leverandørene på miljøvennlig drivstoff og driftseffektivitet på samtlige kjøretøy vi har i bestilling.

I 2022 ble de siste kjørerutene digitalisert og effektivisert, og vi har nå digitalisert og optimalisert samtlige innsamlingsruter. Gjennom et effektivt ruteplanleggingssystem og moderne nivåmålerteknologi, gjør dette oss i stand til å redusere vår samlede kilometerproduksjon, og på den måten spare miljøet. Selskapet har også redusert bruken av piggdekk betydelig.

Nøkkeltall

  • 65 faste ansatte.
  • 40 større kjøretøy i selskapet.
  • Omsetning 2021 på ca 90 mill. kroner.