Menneskerettighetspolicy i ReTrans Midt AS

Hensikt

Beskrive ReTrans Midt AS sin policy knyttet til menneskerettigheter.

Ansvar

Det er daglig leder som har ansvaret for å definere ReTrans Midt AS sin policy for menneskerettigheter.

Beskrivelse

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn eller nasjonalitet. ReTrans Midt AS ivaretar og respekterer menneskerettighetene i eget foretak og gjennom våre relasjoner. ReTrans Midt AS sine kjerneverdier og etiske retningslinjer setter standarden for hvordan vi skal utøve vårt samfunnsoppdrag og utføre våre arbeidsoppgaver. Andre aktører som jobber på vegne av oss, må følge de samme prinsipper som gjelder for ReTrans Midt AS.

ReTrans Midt AS følger FNs veiledende prinsipper for bedrifters ansvar for menneskerettigheter, og vår policy er basert på internasjonale konvensjoner og regler:

  • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
  • FNs veiledende prinsipper for bedrifters ansvar
  • Den internasjonale konvensjonen om samfunnsmessige og politiske rettigheter
  • Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
  • ILOs kjernekonvensjoner
  • Den europeiske menneskerettskonvensjon

ReTrans Midt AS jobber tett med våre eiere og samarbeidspartnere for å tilpasse vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter og krever at alle våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder sikrer at menneskerettighetene blir ivaretatt.

ReTrans Midt AS legger til rette for åpenhet og verdsetter de som sier ifra om de observerer eller opplever noe som ikke er i tråd med vår menneskerettighetspolicy. Primært oppfordrer vi til at brudd rapporteres til en leder i vår organisasjon, men eventuelle brudd på retningslinjene eller andre bekymringer kan også meldes iht vår rutine for varsling av kritikkverdige forhold.

Våre ansatte

ReTrans Midt AS er opptatt av å sikre en trygg, likestilt og mangfoldig arbeidsplass med like rettigheter og likeverdige forhold for alle ansatte. Vi er vårt ansvar bevisst når det gjelder å opprette og ivareta en arbeidskultur hvor mennesker blir sett og respektert. Vårt HMS-arbeid sikrer at våre ansatte er trygge, godt ivaretatt og får den opplæring, informasjon og trening som er nødvendig for å ivareta deres sikkerhet.

ReTrans Midt AS er opptatt av likestilling, mangfold og inkludering. ReTrans Midt AS respekterer retten til organisasjonsfrihet, likelønn og like muligheter. Vi følger alle lover og regler om likestilling og arbeidsmiljø, og deltar aktivt i, og støtter dialog med, fagforeninger og andre interesseorganisasjoner som representerer våre ansattes rettigheter.

Våre leverandører, produkter og tjenester

ReTrans Midt AS jobber aktivt for rettferdig og etisk handel. Vi krever at alle i leverandørkjeden overholder internasjonale standarder for arbeidere. Dette er også en vesentlig del av ReTrans Midt AS sin leverandørevaluering. Slaveri, menneskehandel, barnearbeid, diskriminering og trakassering blir aldri akseptert i våre aktiviteter, heller ikke hos de som jobber med oss eller på vegne av oss. ReTrans Midt AS jobber kun med aktører som sørger for at slike brudd på menneskerettigheter aldri forekommer.

ReTrans Midt AS vet at vi kan påvirke etterlevelse av menneskerettigheter både gjennom egne operasjoner og gjennom våre relasjoner. Vi forsøker å sikre at våre varer og tjenester ikke brukes av andre på måter som bryter våre forpliktelser til internasjonale menneskerettighetslover og -standarder.

ReTrans Midt AS søker å velge de mest miljøvennlige produktene i sine innkjøp gjennom vår grønne innkjøpsveileder, samt bidra til at bevisstheten og kunnskapen om miljømerking og miljøhensyn øker blant alle våre interessenter.

Revisjoner

ReTrans Midt AS følger opp arbeidet med menneskerettigheter gjennom regelmessig gjennomgang i henhold til krav gitt av Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

ReTrans Midt AS vil som del av dette gjennomgå:

  • Kjerneverdier og etiske retningslinjer
  • ReTrans Midt AS sin evaluering av leverandører
  • Ivaretakelse av menneskerettigheter i interne prosedyrer
  • ReTrans Midt AS sin varslingssystematikk