Likestillingsredegjørelse

Likestilling i ReTrans Midt AS

ReTrans Midt AS arbeider mot å ha en inkluderende arbeidskultur, hvor vi anerkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle. Den enkelte skal respekteres for sine individuelle evner og personlighet. Vi ønsker et likestilt mangfold blant våre ansatte. Noe som betyr at alle skal ha de samme rettigheter og muligheter til å få arbeid og utvikling i sin jobb. Å fremme et inkluderende arbeidsmiljø er en prosess vi jobber med kontinuerlig.

Status per 31.12.2023 i ReTrans Midt AS

I ReTrans Midt AS skal det være reel likestilling, og alle ansatte skal sikres like muligheter uavhengig av kjønn. Vi har 75 faste ansatte. Av våre faste ansatte er 8 kvinner og 67 menn. I vår ledergruppe er fordelingen 1 kvinne og 4 menn.

Styret består av 1 kvinne og 3 menn. Den skjeve kjønnsfordelingen i organisasjonen kan forklares med at avfallsbransjen har vært, og er en mannsdominert bransje. Spesielt blant gruppen som kjører renovasjonsbil. Selskapet har hatt fokus på ansette kvinner, og har per i dag 8 kvinner som kjører renovasjonsbil.

Som nevnt ovenfor har avfallsbransjen historisk vært mannsdominert, men ReTrans Midt AS er på god vei til å bedre kjønnsbalanse. Dette er noe vi velger å ha fokus på og jobbe systematisk med.

Likestilling på lønnsområdet i ReTrans Midt AS

Utformingen av stillingsnivåene er basert på eksisterende stillingskategorier i virksomheten i henhold til hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Stillingsnivåene er delt inn i gruppe 1 og gruppe 2. Hvor gruppe 1 har kategoriene uten fagbrev, med fagbrev og unormerte stillinger. Dette inkluderer vikarer og sesongarbeidere. Selskapets lønnssystem, som er basert på tariff, differensierer på kompetanse (med og uten fagbrev) og ansiennitet. Alle i normerte stillinger i gruppe 1 har lønn i henhold til tariff med lokalt tillegg. Selskapet har særavtaler om enkelte tillegg bla produksjons og arbeidsledertillegg, disse er avhengig av hvilken stilling man har og er uavhengig av kjønn. Gruppe 2 består av en person, denne stillingene er per 31.12.23 besatt av en mann. Daglig leder er ikke medberegnet i denne vurderingen.

Bruk av midlertidige stillinger blant kvinner og menn

ReTrans Midt AS hadde 15 aktive vikarkontrakter per 31.12.23. Av disse var 13 menn og 2 kvinner. Blant midlertidige ansettelser inngår vikarer i forbindelse med langtidsfravær, erstatning i forbindelse med korttids sykefravær og sesongarbeidere.

Bruk av deltid og ufrivillig deltid blant kvinner og menn

Per 31.12.23 var det 2 deltidsansatte i ReTrans Midt AS. Dette var 1 kvinne og 1 mann. Per januar 2024 har den mannlige ansatte gått av med pensjon og den kvinnelige ansatte har økt stillingsandel til 100%.

Uttak av foreldrepermisjon

Som en likestilt arbeidsplass har ReTrans Midt AS en målsetning om å tilrettelegge for at menn og kvinner skal ha like gode muligheter for å ta ut foreldrepermisjon. Vi oppfordrer våre mannlige ansatte til å ta foreldrepermisjon på lik linje med de kvinnelige ansatte. Så langt i 2023 har 1 kvinne hatt 34 uker foreldrepermisjon, og 4 menn har hatt 21 uker.

ReTrans Midt AS sitt arbeid for likestilling og mot diskriminering og trakassering

I ReTrans Midt AS blir de tillitsvalgte tatt med i drøftingen av alle spørsmål som vedrører de ansattes arbeidsmiljø. Tillitsvalgte blir involvert i saker som påvirker arbeidshverdagen til de ansatte. Tillitsvalgte skal være et bindeledd mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver, og skal bistå ansatte med å ivareta de generelle arbeidsvilkårene, samt bistå i enkeltsaker. I tillegg til tillitsvalgtes tilstedeværelse møtes AMU minimum fire ganger per år. Selskapet skal jobbe sammen for å skape trygge og gode arbeidsforhold, og en bærekraftig utvikling. Det innebærer et inkluderende arbeidsmiljø hvor hver enkelt medarbeider er komfortabel med å være seg selv, føle tilhørighet og bli verdsatt.

ReTrans Midt AS sitt arbeid mot diskriminering, tiltak gjennomført i 2023

Selskapets arbeid for mangfold og mot diskriminering er nedfelt i selskapets etiske retningslinjer og menneskerettighetspolicy. I henhold til retningslinjer og policy skal det være reel likestilling i virksomheten. Vi ønsker mangfold blant våre ansatte. Det betyr at alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene til å få arbeid og utvikling i sin jobb. Likestilling og mangfold skal gjelde alle sider av arbeidsforholdet, inkludert rekruttering, arbeidsoppgaver, opplæring, videreutvikling og lønns- og arbeidsvilkår. Det er en del av lederansvaret å jobbe aktivt for å skape positive holdninger til likestilling og mangfold.  Retningslinjer og policy er bestemmende for hvordan selskapets ansatte skal opptre for å vise respekt for kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Selskapet jobber mot diskriminering, spesielt i forbindelse med rekruttering. I våre stillingsutlysninger oppfordre vi alle kvalifiserte søkere til å søke på stillinger uansett bakgrunn, alder, nasjonalitet, legning, kjønn eller funksjonshemming. Selskapet tar inn personer på arbeidstiltak og arbeidstrening gjennom Nav og andre virksomheter som jobber med arbeidstrening. Dette er personer som av ulike grunner har utfordringer med å komme inn i arbeidsmarkedet, som for eksempel følge av psykisk/fysiske utfordringer eller som av andre grunner har «hull i cv». ReTrans Midt AS har som mål om å gi disse personene relevant arbeidstrening i kombinasjon med nødvendig tilrettelegging, for å skape best mulig forutsetninger for at de skal kunne skaffe seg fremtidig arbeid i selskapet eller i arbeidsmarkedet ellers. I 2023 hadde vi åtte personer på arbeidstrening. Selskapet har fokus på å tilrettelegge arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsutstyr for arbeidstakere som har redusert arbeidsevne og behov for tilrettelegging. Selskapets lønnspolitikk bidrar til å hindre diskriminering ved fastsettelse av lønn. Begynnerlønn innenfor alle stillingsnivåer er like for kvinner og menn. Den individuelle lønnen fastsettes ut ifra disse kriteriene:

  • Kompetanse
  • Funksjoner og ansvar som ligger til stillingen
  • Ansiennitet

For å hindre diskriminering og ubegrunnede lønnsforskjeller foretas det en gjennomgang av lønnspolitikken en gang i året. Selskapet har som mål om at det skal tilrettelegges for en balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Per i dag har alle som jobber slik at det er mulig en fleksitidsordning. Vi har forskjellige arbeidsgrupper, hvor fleksitid og hjemmekontor ikke vil være gjennomførbart. Man er avhengig av hverandre og må være i felten for å kunne utføre jobben. Ved fravær og under foreldrepermisjon er leder pliktig i å følge opp den, med det formål å gjøre overgangen til arbeidslivet så enkel som mulig, samtidig som å sikre følelsen av tilhørighet. Ansatte i foreldrepermisjon inviteres på møter og sosiale aktiviteter som foregår på dens avdeling.

Videreutdanning er viktig for å sikre utvikling og forfremmelse. Vi tilbyr støtte og tilrettelegging for at våre ansatte skal få tatt fagbrev og andre sertifikater som trengs i arbeidet, som også sikrer ansatte lønnsfordeler. Vi jobber kontinuerlig for å kartlegge utviklingsbehov i alle avdelinger, samtidig som vi arbeider med å sette objektive retningslinjer for hvilke ansatte som får dra på kurs og foredrag.

Særlig om arbeidet mot mobbing, trakassering, seksuell trakassering og fysisk/psykisk/seksuell voldsutøvelse

Alle ansatte anmodes i tråd med åpenhetsloven, de etiske retningslinjene og menneskerettighetspolicyen om å varsle intern om de observerer mobbing/trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet, trusler eller truende atferd. I de etiske retningslinjene har vi definert hvordan vi skal oppføre oss mot våre kollegaer, og hvordan man skal gå frem om man blir trakassert eller blir oppmerksom på at andre blir trakassert. Dette er et tema som skal tydeliggjøres av ledere minst en gang i året, hvor det skal presiseres hvor man finner info om temaet og hvordan varslingsprosedyren er. Vi har et mål om at dette skal bli en større del av medarbeiderundersøkelsen i 2024, det for å kartlegge hvordan tilstanden er omkring trakassering og diskriminering.

Risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

I 2024 skal ReTrans Midt AS fortsette å jobbe strukturert med mangfold og mot diskriminering, i samarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte. Vi vil vurdere risiko og hindre for likestilling ved vår virksomhet. Vi vil ha et særlig fokus på områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Vi vil også jobbe for å hindre diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Foreløpig har selskapet konkretisert følgende områder som vil ha et spesielt fokus: inkluderende og likestilt arbeidsplass, hvor alle kan være seg selv og det er rom for mangfold. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at alle våre ansatte skal lykkes og trives i, noe som vil bli fulgt opp gjennom blant annet sjåførmøter, HMS-grupper, AMU, medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder. Vi har også svært aktive tillitsvalgte og verneombud. I 2024 vil vi jobbe fokusert med opplæring rundt hva trakassering er og sikre at alle vet hvordan man skal håndtere det om man kommer over noen form for trakassering. Vi skal jobbe med våre utlysningstekster og rekrutteringsprosesser, samt videreføre ordningen med arbeidstrening for personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet.