Etiske retningslinjer for ReTrans Midt AS

Generelt

ReTrans skal være en pålitelig partner for våre kunder, eiere og ansatte. Vi er forpliktet til å drive
virksomheten vår på en ansvarlig, etisk og lovlig måte.

Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av ReTrans, inkludert styret.
Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere forplikter seg til å følge de samme etiske
standardene som oss.

Forvaltningspraksis – omdømme

ReTrans skal utøve sin rolle som tjenesteyter og arbeidsgiver på en måte som bidrar positivt til
selskapets og eiernes omdømme, samt befolkningens og eiernes tillit. Alle som representerer
ReTrans, har et felles ansvar for en ansvarlig drift av selskapet hvor fellesskapets ressurser forvaltes på
en god måte i samsvar med gjeldende lover og regler.

Det skal være åpenhet og innsyn i ReTrans forvaltning, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med
selskapets virksomhet, og på den måten kunne få innsikt i hvordan ReTrans skjøtter sine oppgaver.
Det skal tas hensyn til innbyggernes og eiernes interesser, tilstrebe likebehandling og tas avstand fra
og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Det skal tas i betraktning hvordan valg, beslutninger
og handlinger påvirker samfunnet og miljøet.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker skal respekteres og ikke
brukes til personlig vinning. Opplysningene må kun brukes til det formål de er gitt.

All informasjon som gis i forbindelse med arbeid for selskapet skal være korrekt og pålitelig og ikke
med hensikt gis tvetydig formulering.

Respekt

Alle som representerer ReTrans skal være imøtekommende og opptre med respekt for andre. Den
enkeltes integritet og menneskeverd skal respekteres, og seksuell, religiøs, etnisk eller annen form for
diskriminering eller trakassering skal ikke forekomme.

Å ha gode mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen er viktig. Utidig oppførsel og mobbing vil
ikke aksepteres. I politiske forum skal en vise hverandre respekt. Språk og væremåte skal ikke være
slik at det støter noen.

Personlige fordeler – integritet

Ansatte og medlemmer av selskapets styrende organ skal unngå personlige fordeler som kan påvirke
eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak, eller kan gi andre grunn til å
tro dette.

Ingen som representerer ReTrans skal motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån
eller andre ytelser eller fordeler som er ment eller egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger. Dette
gjelder dog ikke gaver av ubetydelig verdi, som reklamemateriell, blomster etc.
Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over disse retningslinjene skal
nærmeste overordnede kontaktes. Slike gaver skal returneres avsender sammen med et brev som
redegjør for selskapets regler om dette.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker
beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Representanter for ReTrans skal heller ikke som en del av sin tjenesteutøvelse gi eller tilby gaver eller
andre fordeler som er ment å påvirke mottakers tjenestehandlinger. Det er dog anledning til å gi
oppmerksomhetsgaver ved besøk og lignende når gavens verdi er i samsvar med alminnelige
høflighetsnormer, samt bespisning og annen representasjon i moderat omfang.

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av selskapet. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje i
helt spesielle tilfeller, og må avtales på forhånd med nærmeste leder.

Habilitet

Lov om interkommunale selskaper § 15 og Forvaltningsloven kap. 2 gir bestemmelser om habilitet
som gjelder for selskapets ansatte og styrende organ.

Alle som representerer ReTrans skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom
selskapets interesser og personlige interesser. Dette betyr at man ikke kan ha ekstraverv og bierverv,
styreverv eller andre lønnede oppdrag som er uforenlige med ReTrans’ legitime interesser, eller er
egnet til å svekke tilliten til selskapet.

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak man har faglig ansvar for, eller deltar i
behandlingen av, skal en ta dette opp med daglig leder. Eksempler på slike mulige interessekonflikter
kan være:

  • Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
  • Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i selskapet.
  • Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
    enkelte arbeider med i selskapet.
  • Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i
    en konkurransesituasjon eller lojalitetsforhold til selskapets virksomhet.
  • Familiære- og andre nære sosiale forbindelser.

Lojalitet

Alle som representerer ReTrans plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og regler som gjelder for
selskapets virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til lovlig fattede vedtak. Det
følger av dette at nødvendige motforestillinger skal reises før en avgjørelse tas.

Alle som representerer ReTrans har et selvstendig ansvar for å bidra positivt til selskapets og eiernes
omdømme og tillit i befolkningen. Det er også en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og
ReTrans som arbeidsgiver. Arbeidstakers lojalitetsplikt innebærer at han/hun skal opptre i samsvar
med selskapets interesser og ikke omtale eiere eller selskapet på en negativ måte. Arbeidsgivers
lojalitetsplikt innebærer å ivareta arbeidstakers interesser så langt det er mulig.

Lojalitetsplikten medfører ingen plikt til å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

Åpenhet og varsling

Åpenhet er et overordnet prinsipp i ReTrans, og er en forutsetning for motivasjon, tillit og trygghet.
Med en åpen bedriftskultur legges det til rette for at ledere, tillitsvalgte og medarbeidere forstår de
veivalg som tas, og at velment kritikk kommer frem slik at bedre beslutninger kan tas.
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten uten at arbeidsgiver kan
gjengjelde overfor arbeidstakeren, jfr. AML kapittel 2 A.

Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, men har normalt ikke plikt til
det, med mindre det gjelder kriminelle forhold og forhold der liv og helse er i fare.

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for
alle involverte parter. Varslerens identitet er fortrolig informasjon.

Bruk av selskapets eiendeler

Ansatte og medlemmer av styrende organ plikter å bruke og ta vare på selskapets aktiva, bygninger,
maskiner, elektronisk utstyr og lignende i samsvar med vedtak og gjeldende retningslinjer.
Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
ReTrans forplikter seg til å respektere og følge alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter,
inkludert, men ikke begrenset til; FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs erklæring om
grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og relevante standarder innen internasjonal
humanitærrett.

Vi skal arbeide systematisk med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter gjennom å utføre
aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer å forankre ansvar og å identifisere,
prioritere og håndtere brudd og risiko for brudd på menneskerettighetene.

ReTrans tar sterk avstand fra enhver form for diskriminering, og vi krever det samme av våre
leverandører og forretningspartnere. Alle ansatte skal behandles med respekt og verdighet. Like
muligheter skal kun baseres på personlige meritter/egenskaper uavhengig av rase, hudfarge, religion,
kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning, sivil status eller funksjonshemming.

Vi krever at leverandører og forretningspartnere respekterer og støtter de ansattes rett til
organisasjonsfrihet relatert til fagforeninger og lignende organisasjoner for ekstern representasjon.
De ansatte skal ha rett til kollektive forhandlinger som samsvarer med gjeldende lover og forskrifter.
De ansatte skal også ha rett til å velge å ikke bli med i en fagforening eller oppsøke annen
representasjon.

Det forventes at leverandører og forretningspartnere gir de ansatte rettferdig lønn for arbeidet de
gjør, uavhengig av personlige overbevisninger eller individuelle egenskaper. Individuell kompensasjon
for ansatte, konsulenter eller entreprenører skal bare variere på grunnlag av stilling, prestasjon og
kompetanse. All kompensasjon skal oppfylle kravene til nasjonal minstelønn, samt at regelverket
knyttet til arbeidstimer og hvileperioder overholdes.

Oppfølging

Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å følge opp at medarbeiderne er kjent med, og etterlever
selskapets etiske retningslinjer. Det påligger ledere et særlig ansvar for at retningslinjene gjøres kjent
for nye arbeidstakere. Oppdatering De etiske retningslinjene skal evalueres av styret minst én gang
hvert fjerde år.